دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی |  مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

مدیریت تربیت بدنی


مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه


مهدی امامی

تلفن:  08133117804


تلفن داخلي:  205

 

پست الکترونیکی : mehdi.emami1361@gmail.com


آدرس:  اسدآباد، بلوار شهید مصیب رضائیان، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اداره تربیت بدنی و فوق برنامه