دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی |  مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقات ورزشی