دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی |  مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی ،دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی روز یکشنبه 26 آبان ماه راس ساعت 9:30 با حضور دکتر گودرزی رییس دانشگاه برگزار شد>