دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی |  مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

چهارمین دوره جشنواره ورزش های درون دانشگاهی،دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی